Általános szerződési
feltételek

 1. Cégadatok, elérhetőségek, felügyeleti szervek

 

 1. A képzőintézmény neve és címe: Expert Akadémia Kft. (székhely: 1047 Budapest, Reviczky u. 63) továbbiakban Felnőttképző Intézmény.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/000059

Felnőttképzési Engedélyszám: E/2022/000012

 1. Ügyfélszolgálat elérhetősége:

B.1. Telefonos elérhetőség: +36302808989

Internetes elérhetőség: info@grafikusakadeia.hu

Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.kormanyhivatal.hu/hu/pest, telefon: +36-1-210-9721

Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

ÁSZF elérhetősége: https://grafikusakademia.hu/hu/aszf       

 1. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok
  1. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
    
 2. Általános feltételek a felnőttképzési szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan
  1. A Felnőttképző Intézmény által szervezett szakképesítéseken történő részvétel feltételeinek szabályozása elsősorban a képzési programok alapján történik.
    
  1. Az előző pontban említett szakmai és képzési előírások mellett a Felnőttképző Intézmény megköveteli a tanfolyam résztvevőitől, hogy az oktatási alkalmakon megfelelő mentális- és fizikai állapotban jelenjenek meg, és ne zavarják az oktatás folyamatát, illetve a többi résztvevő részéről a szolgáltatás zavartalan igénybevételét.  Abban az esetben, ha a tanfolyami résztvevő bármely módon akadályozza a tanfolyam zavartalan lefolytatását, a Felnőttképző Intézmény jogosult a folyamatban lévő tanfolyami órán való részvételét megszakítani.
    
  1.  Felnőttképző Intézmény által szervezett tanfolyamokon kizárólag az a személy jogosult részt venni, aki a felnőttképzési szerződésben meghatározottakat betartva a képzés díját vagy esedékes képzési díj részletet a szerződésben meghatározott módon Felnőttképző Intézmény felé kiegyenlítette. 30 napot meghaladó díjtartozás esetén a résztvevő eltiltható a tanfolyami foglalkozáson való részvételtől a tartozás rendezéséig.
    
  2. Az Expert Akadémia Kft. által szervezet bármely tanfolyamon való részvétellel a Résztvevő végleges és visszavonhatatlan beleegyezését adja az Expert Akadémia Kft részére, a tanfolyamon történő részvétel teljes tartalmára tekintettel, az általa akár órai foglalkozásokon, akár egyéni munkában elkészített szellemi termékek marketing célú korlátlan felhasználásához.
    
  3. Jelentkezés a tanfolyamra
   1. A Felnőttképző Intézmény által megtartandó képzéseknek a képzésre jelentkező személy a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak alapján kötelezően megadandó adatokat köteles a Felnőttképző Intézmény részére rendelkezésére bocsátani.

   2.  A képzésre jelentkező személy az általa a Felnőttképző Intézmény rendelkezésére bocsátott adatokat köteles a valóságnak megfelelően megadni és az azt tartalmazó Jelentkezési lapot a Felnőttképző Intézmény által meghatározott módon továbbítani. A jelentkezési lapon lévő adatok megváltozása esetén a résztvevő köteles Felnőttképző Intézményt 3 napon belül írásban értesíteni. Ennek elmaradása esetén a bekövetkező esetleges károkért Felnőttképző Intézményt semmiféle felelősség nem terheli.

   3. Felnőttképző Intézmény felszólíthatja a képzésre jelentkező személyt a tanfolyamon való részvételhez szükséges bizonyítványok, dokumentumok eredeti példányának bemutatására és a Felnőttképző Intézmény jogosult másolatot készíteni a dokumentumokból. Az így keletkezett személyi anyagot a Felnőttképző Intézmény az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. A Felnőttképző Intézmény által kért dokumentumok Felnőttképző Intézményhez való eljuttatása a tanfolyamon résztvevő személy kötelessége és felelőssége, Felnőttképző Intézmény külön felszólítása nélkül is. A dokumentumok leadására elektronikus úton beazonosítás után van lehetőség.

   4. A képzésre jelentkezés önmagában nem teremt kötelezettséget a jelentkező számára. Csak és kizárólag a felnőttképzési szerződés aláírása kötelezi a résztvevőt díjfizetésre, illetve adatok, dokumentumok benyújtására, a Felnőttképző Intézménnyel történő együttműködésre. A képzésre jelentkező érdeklődését megerősítheti, vagy lemondhatja a képzés kezdését megelőzően, a Felnőttképző Intézmény általi megkeresésekre (írásbeli, telefonos) reagálva.

 

 1. A felnőttképzési szerződés
  1. A Felnőttképző Intézmény a tanfolyamon részt vevővel írásbeli formában felnőttképzési szerződést köt. A szerződés megfelel a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 13. §-ban foglaltaknak.
  2. A Felnőttképző Intézmény által cégszerűen elektronikus formában aláírt szerződés a képzésen résztvevő személy részére elektronikus formában, az e-szerződés.hu felületén továbbításra kerül. A képzésen résztvevő személy köteles a szerződés általa történő aláírását az e-szerződés.hu felületén a tanfolyam megkezdése előtt megtenni. Amennyiben a képzésre jelentkező személy ezt elmulasztja Felnőttképző Intézménynek nem áll módjában a képzés megtörténtét igazoló tanúsítvány kiállítása. Egyéb egyedi esetben a szerződések megkötésének módja a Felnőttképző Intézmény által cégszerűen aláírt szerződés a képzésen résztvevő személy részére elektronikus formában, valamint postai úton továbbításra kerül. A képzésen résztvevő személy köteles a szerződés általa történő aláírása után azonnal, postai úton történő visszaküldésére Felnőttképző Intézmény részére. Amennyiben a képzésre jelentkező személy ezt elmulasztja Felnőttképző Intézménynek nem áll módjában a képzés megtörténtét igazoló tanúsítvány kiállítása.
  3. Felnőttképző Intézmény által szervezett nem engedélyköteles azaz bejelentésköteles tanfolyamok esetében a résztvevő a tanfolyami díj kiegyenlítésével egyidőben elfogadja a Felnőttképző Intézmény által elektronikus formában az eszerződés.hu felületén rendelkezésre bocsátott szerződést. Ezen szerződést az e-szerződés.hu felületén a résztvevő. Fentiektől eltérő esetben a szerződés letölthető formában elérhető a résztvevő számára.
  4. A Felnőttképző Intézmény a tanfolyam folyamán a képzésen résztvevő személynek a képzés során elsajátított tudásszint ellenőrzésére, értékelésére modulzáró vizsgákat irat.  Sikertelen modulzáró vizsgaként értékelendő, ha a képzésben résztvevő a kijelölt modulzáró vizsga időpontjában távol marad, illetőleg határidőre nem teljesíti a modulzáró vizsgák követelményeit. Felnőttképző Intézmény a sikeresen teljesített modulzáró vizsga megtörténtéről a résztvevő kérésére külön igazolást állíthat ki. A Felnőttképző Intézmény a tanfolyam és a modulzáró vizsgák sikeres elvégzéséről tanúsítványt állít ki, amelyet továbbít a résztvevő személy részére. A képzési programban előírt modulzáró vizsgákat a képzés ideje alatt kell teljesíteni. A képzés befejezését követően a Felnőttképző Intézmény javító, pótló modulzáró vizsgát nem szervez.
  5. Az órarend változtatás jogát a Felnőttképző Intézmény fenntartja. A változtatás lehetősége kiterjedhet a képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is, ha az oktatási tevékenység minőségének biztosítására csak ez a lehetőség adott.
  6. Az esetleges valós idejű online órákhoz Résztvevőnek magának kell biztosítania az alábbiakat:
   A tanfolyamhoz szükséges technikai feltételeket (a különböző szoftvereket is beleértve) a részvevőnek kell biztosítania.
   A szükséges szoftverek futtatására alkalmas saját számítógép, vagy bármilyen, az online kapcsolattartásra alkalmas eszköz Internet-hozzáférés, Hangszóró, Mikrofon, Webkamera.
  7. A felnőttképzési szerződés felmondása, illetve az elállással kapcsolatos lehetőségek
   1. A felnőttképzési szerződés felmondása
    1. Résztvevő részéről: a tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződéstől való elállására vonatkozó írásos kérelmet nyújt be az Expert Akadémia Kft. vezetősége felé. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamról történő kimaradási szándéka esetében elállási szándékát kizárólag a következő két értesítési eljárás együttes alkalmazásával jelezheti érvényesen és joghatályosan:
   2.  Tanfolyami résztvevő jogosult a szerződést felmondani az alábbi esetekben
    1. Amennyiben saját érdekkörében felmerült akadályoztatása miatt a tanfolyamot nem tudja, vagy nem kívánja folytatni
    2. Amennyiben a tanfolyami oktatással szemben minőségi kifogással él – a kifogást Felnőttképző Intézmény az ÁSZF H. pontjában szabályozott panaszkezelési eljárás szerint kezeli.
   3.  Képző jogosult a szerződést felmondani az alábbi esetekben
    1. Jelen ÁSZF D.b pontjában jelzett esetben
    2. Amennyiben a tanfolyami résztvevő az oktatási díj megfizetésével több, mint 60 napon túli késedelembe esik

1. e-mail üzenet küldése az info@grafikusakademia.hu e-mail címre, ahol jelzi elállási szándékát, hogy a Felnőttképző Intézmény megkezdhesse a szerződés megszűnésével kapcsolatos előkészületeket

2. az elállásról szóló nyilatkozat eljuttatásával ajánlott-tértivevényes postai küldeményként továbbítva a következő címre: Expert Akadémia Kft. 1047 Budapest, Reviczky u. 63.

Bármely fenti értesítési mód elmaradása esetén a nyilatkozat NEM minősül a szerződéstől való joghatályos elállásnak, sem pedig érvényesen előterjesztett felmondásnak, így bármely értesítési mód elmaradása esetén a felnőttképzési szerződés továbbra is hatályban marad.

    1. Képző részéről: Felnőttképző Intézmény tájékoztatja a résztevevőt nyilatkozat formájában a tanfolyamról történő eltanácsolás megtörténtéről ajánlott-tértivevényes postai küldeményként továbbítva. Tanfolyamon részt vevő értesítési címe a jelentkezési lapon megjelölt állandó lakhely, illetve, ha a részt vevő külön jelezte, akkor attól eltérő értesítési cím.

A tanfolyamról való kimaradás esetén a nyilatkozat/kérelem kézhezvételének időpontjára, egyúttal az elállás, illetve felmondás dátumára az elállásról, illetve felmondásról szóló ajánlott-tértivevényes postai küldeményként továbbított nyilatkozat/kérelem átvételének időpontja az irányadó.

   1. Tanfolyami elállás, illetve felmondás esetén a Felnőttképző Intézmény elszámolást készít. A tanfolyami elszámolás tartalmazza az elállás, illetve felmondás tényére való nyilatkozat kézhezvételének időpontjáig számított részarányos képzési díj összegét. Résztvevő az elállás közlésétől számított 8 napon belüli a fenti összeg megfizetésével jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, illetve, ha tanulmányait már megkezdte, azt felmondani. Az elállás joghatályossá válásának feltétele a részarányos képzési díj megfizetése az elállási nyilatkozat megküldésétől számított 8 banki napig bezárólag, ennek hiányában az elállásra vonatkozó nyilatkozat nem lép hatályba.

 

 1. A képzési szolgáltatások díjának kiegyenlítése
  1. Díjfizetési módok
   1. Tanfolyami résztvevő a képzés díját az alábbi módok bármelyikének igénybevételével kiegyenlítheti, az egyes díjtételek díjfizetési módszereit szabadon megválaszthatja, módosíthatja:

 

    1. banki átutalással a felnőttképzési szerződésben megjelölt bankszámlaszámra
    2. banki készpénzes befizetéssel az OTP Bank NyRt. kirendeltségein, a felnőttképzési szerződésben megjelölt bankszámlaszámra
    3. A grafikusakademia.hu internetes oldalán bankkártyás fizetési módon

 

  1. Bizonylatolási rend
   1.  A Felnőttképző Intézmény az átutalásos befizetések beérkezését követően 10 napon belül elektronikus formátumú számviteli bizonylatot állít ki, melyet elektronikus formában továbbít a résztvevő által megadott e-mail elérhetőségen keresztül. Ezen elektronikus számviteli bizonylatok elektronikus aláírás nélkül is érvényesek, vevő oldalon kinyomtatást követően minden további feltétel nélkül könyvelhetők. Az elektronikus bizonylat formátuma pdf file. A bizonylat megnevezése SZÁMLA, mivel Felnőttképző Intézmény a jelentős tételszám miatt a bizonylatolásra számlázó programot használ, azonban a bizonylatnak ennek ellenére sem kell megfelelnie a számlára vonatkozó előírásoknak. Az így kiállított számviteli bizonylatok hitelességét a bizonylaton megjelenő név és tanfolyam megnevezése egyértelműen biztosítja. A bizonylat kiállítása KIZÁRÓLAG a Felnőttképző Intézmény által használt számlázóprogramon keresztül történik, így a kiállító azonosítása is biztosított. Bankkártyás fizetésekről Felnőttképző Intézmény a fizetés időpontjában az általa üzemeltett weboldalon keresztül automatikus módon elektronikus úton a résztvevő rendelkezésére bocsájtja a számlát a résztvevő által megadott e-mail elérhetőségen keresztül.
  2. A képzési díj megfizetése során igénybe vehető kedvezmények, a kedvezmények igénybevételének feltételei
   1.  Kedvezmények
    1. törzshallgatói kedvezmény: korábban egy, az Expert Akadémia Kft által szervezett tanfolyamot sikeres vizsgával záró résztvevő részére biztosított kedvezmény, a következő tanfolyam képzési díjának 10%-a.
    2. Kismamam kedvezmény: a résztvevő 10.000 Ft. kezdzményt vehet igénybe az általa választott képzés díjából.
    3. Álláskereső kedzvezmény: a résztvevő 10.000 Ft. kezdzményt vehet igénybe az általa választott képzés díjából.
   2. A kedvezmények igénybevételének feltételei
    1. az egyes kedvezményekre való jogosultság feltételei:
     1. törzshallgatói kedvezmény: Expert Akadémia Kft által kiállított tanúsítvány másolat a vizsgával zárt képzésről (a kedvezmény felmondott szerződés következtében történő elszámolás esetén nem illeti meg a résztvevőt)
     2. Kismama kedvezmény: igazolása a gyermek születési anyakönyvi kivonatával történik.
     3. Álláskereső kedvezmény: igazolása a munkaügyi központ igazolásával történik
  3. Díjvisszafizetés, túlfizetés visszautalásának feltételei
   1.  Felnőttképző Intézmény köteles a résztvevő által nem felhasznált, de már megfizetett képzési órák díjának visszatérítésére a 2. pontban meghatározott módon.
   2. Tanfolyami elszámolást követően, amennyiben az elszámolás a résztvevő számára visszafizetendő egyenleget mutat, a résztvevő köteles írásban rendelkezni a visszafizetendő összeg rendeltetési bankszámlája adatainak megadásával. Ugyanez az eljárás érvényes abban az esetben, ha a résztvevő véletlenül teljesített befizetést, illetve az oktatás díját már teljes egészében rendezte, mégis befizetést teljesített (túlfizetés). Felnőttképző Intézmény a túlfizetéseket, azonosíthatatlan befizetéseket kizárólag résztvevő kezdeményezésére köteles egyeztetésre, majd az egyeztetés során azonosított tételek visszafizetésére. Felnőttképző Intézmény túlfizetést automatikusan, résztvevő rendelkezése nélkül nem utal vissza.
   3.  A visszafizetések főszabály szerint átutalással történnek. Képző postai úton nem teljesít visszafizetést.
 1. Kártérítési felelősség: A Felnőttképző Intézmény a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a résztvevőt ért kár viselésére a Felnőttképző Intézmény kötelezett azon kitétellel, hogy a Felnőttképző Intézmény és a résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét. A Felnőttképző Intézmény teljes egészében kizárja a kártérítési felelősségét abban az esetben, ha a teljesítés jogi ellehetetlenülése következik be a vonatkozó jogszabályi környezet esetleges változása miatt.

 

 1. Panaszkezelési eljárás
  1. Panasz fogalma: A képzési tevékenységgel vagy azzal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos bejelentés, reklamáció, amelyet a résztvevő haladéktalanul, de legfeljebb a felmerüléstől számított 8 napon belül írásban közölt a Felnőttképző Intézménnyel, és amely fakadhat a képzés nem szerződésszerű teljesítéséből, valamint a nem szakszerű, pontos tájékoztatásából. Fenti feltételektől eltérő bejelentéseket Felnőttképző Intézmény nem köteles panaszként, minőségi kifogásként kezelni.
  2. Panasz: Névvel és címmel ellátott, konkrét esetre vonatkozó észrevétel, beadvány.
  3.  Panaszfelvevő: felnőttképzési vezető, ügyfélszolgálati munkatárs
  4. Panasz felvétele: írásban postai úton, írásban e-mailen (info@grafikusakademia.hu).
  5. Panasz dokumentálása
  1. Panaszkezelés: a panaszt felvevő elsőként saját hatáskörében törekszik a panasz megoldására. Amennyiben ez nem sikerül, a panasz tényéről, körülményéről tájékoztatja az ügyvezetőt. Az ügyvezető a panasz jogossága esetén jogosult az ok elhárításával kapcsolatosan intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni. Az intézményen belüli további intézkedésről, esetleg a reklamáció elutasításáról a végső döntést az ügyvezetőnek van joga meghozni. Az intézkedéseket a nyomtatványon jóvá kell hagynia.
  2. Panasz kivizsgálása: A kivizsgálás időtartama a résztvevő panasz bejelentésétől/a panasz beérkezésétől számított 5 munkanap. A panasz elutasítása esetén a résztvevőt 15 napon belül írásban értesíteni kell, e válaszban az elutasítást indokolni szükséges. Jogos panasz esetén az ügyet 15 nap alatt le kell zárni a panasz rendezésével és a résztvevő írásbeli tájékoztatásával együtt. A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja. Az ügyfélszolgálati munkatársnak és/vagy az ügyvezetőnek aláírásával kell igazolni a panaszfelvételi lapon a teljesítés dátumát és/vagy a reklamáció helyesbítésének megtörténtét.

Nemleges válasz esetén újabb jegyzőkönyvet kell felvenni a panaszkezelési formanyomtatványon - panaszfelvételi lapon - a további teendőkről mindkét fél aláírásával. Amennyiben a panasz kezelése 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a résztvevőt a panasz bejelentésétől/beérkezésétől számított 10 napon belül értesíteni kell, hogy az ügye intézés alatt van, és tájékoztatni az ügykezelés várható időtartamáról. Jogos ügyfélpanaszhoz kapcsolódó jogos kárigény rendezése az Ügyfélszolgálaton keresztül történik az ügyfél irányába.

  1. Kompenzációs lehetőségek
      • Következő tanfolyamon való részvétel esetén kedvezmény érvényesítése,
      • További órák ingyenes felajánlása,
      • További tanfolyam árából kedvezmény megadása.
      • Nem megalapozott panasz esetén a szerződés felmondásának lehetősége áll nyitva a résztvevő számára, további kompenzációs lehetőség biztosítására Felnőttképző Intézmény nem köteles.
  2. A panaszkezelés folyamatáról a képzés megkezdése előtt minden résztvevőt tájékoztatni kell, a képzés időtartama alatt pedig – kérés esetén – fontos hozzáférhetőséget biztosítani. A panaszkezelési nyilvántartás dokumentumait – erre vonatkozó kérés esetén – minden képzésben résztvevő számára hozzáférhetővé kell tenni.
 1. Adatkezelés, adatvédelem
  1. Adatkezelés: az adatkezelési elvek kialakítása során Felnőttképző Intézmény arra volt tekintettel, hogy adatvédelmi és adatkezelési politikája teljes egészében megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során címmel ellátott 1998. évi VI. törvényben megfogalmazott és rögzítésre került kötelező erejű jogi normáknak.
   Felnőttképző Intézmény az adatkezelési tájékoztatóját elérhetővé teszi a https://grafikusakademia.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat weboldalon.